Behandling

Vi arbetar i ett team bestående av professioner såsom psykolog, socionom, beteendevetare och behandlingsassistenter.

Vi har också flerspråkig kompetens med kunskap inom tvärkulturella möten med ungdomar med psykosociala och neuropsykiatriska svårigheter.

VISION I VÄST

Behandlingsstruktur

Inledningsfas: Behandlingen inleds med identifiering av problemområdet. Denna problemidentifiering är en komplettering till tidigare utförda utredningar och vårdplan i samband med placering. Inför placering sker en inskrivning- och lämplighetsbedömning utifrån vad den enskilde har för behov och hur Vision i väst kan bemöta dessa, detta i syfte att omgående erbjuda insatser till den enskilde.

Behandlingsfas: Efter probleminventering påbörjas behandlingen av problematiken, främst genom att personalen med miljöterapeutiska insatser försöker skapa tillit för att möjliggöra en nära relation mellan personalen och ungdomarna. Utöver miljöterapeutiska behandlingen erbjuds även andra insatser enligt nedan:
  • Psykosociala insatser för att skapa en välfungerande vardag med fungerande skola/sysselsättning. Ungdomarna får kontinuerligt struktur, stöd och coachning för att kunna genomföra skolgång och sysselsättning samt skapa och upprätthålla goda relationer. Boendet har samarbete med närliggande skola som kan erbjuda anpassad skolgång utifrån den enskildes behov, samarbetet innebär att den unge skyndsamt kan få en skolgång som motsvarar den hjälp ungdomen behöver; anpassad skolgång eller hemundervisning etc.

  • Vi arbetar utifrån ett psykodynamiskt perspektiv som grund och använder oss av det kognitiva synsättet för strukturering av vardagen.

  • Miljöterapeutisk behandling: Ungdomens beteende ses som ett resultat av hans tidigare erfarenhet av mellanmänskliga relationer som tar sig uttryck genom negativa överföringar som uppstår i relation mellan personalen och ungdomarna. Behandlingen för beteendeproblematiken utförs inom ramen för det relationsskapande, miljöterapeutiska behandlingsarbetet genom struktur, bemötande, gränser och gränssättning med syfte att strukturera och stärka ungdomarnas jaggränser och jaguppfattning.

  • Psykoterapi och samtal: Vi erbjuder psykoterapi/samtal hos legitimerad psykolog och psykoterapeut. Psykoterapi/samtal erbjuds för både ungdomen samt eventuella vårdnadshavare.

  • Kopplad till verksamheten har vi psykolog och psykoterapeuter och som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar vid behov. Verksamheten har även tillgång till psykiatrisk konsultation.

  • Ytterligare insatser: Verksamheten kan utöver psykiatrisk konsultation och neuropsykiatriska diagnoser även erbjuda sociala utredningar, månadssammanfattningar kopplade till vård- och genomförandeplan, måluppföljningar samt övriga underlag om ungdomen som är av relevans för ungdomens utveckling.
Avslutningsfas: Inom huvudmannens öppenvårdsverksamhet erbjuds ungdomar och deras familjer psykosocialt arbete efter avslutad behandling såsom stöd runt skolgång, sysselsättning samt skapande och upprätthållande av relationer.

Öppenvårdsinsatser innebär att personalen är tillgängliga för ungdomen och deras anhöriga även kvällar, nätter och helger.
Image

Kontakta oss

Faranack Ahmadi

Socionom
Föreståndare
0737711374

Konsult
Per Magnus Johansson

Fil dr., docent i Idé- och lärdomshistoria
Universitetslektor
Legitimerad psykolog samt legitimerad psykoterapeut
Specialistkompetens i klinisk psykologi
Mer information

Vision i väst AB

Melongatan 195
426 56 Västra Frölunda

Målsättning med behandlingen

Varje ungdom får en individuellt utformad behandling utifrån socialtjänstens uppdrag och deltar i utformning av denna utifrån BBiC. Personalen arbetar för att förstärka den unges jagidentitet genom delaktighet och förståelse för behandlingen. Den unge individen ges även möjlighet till delaktighet och inflytande genom organiserade gruppsamtal varje vecka med syfte att främja en ömsesidig dialog mellan de boende och mellan boende och personal.

HVB-hemmet

Image
© 2020, VISION I VÄST AB,
Melongatan 195,
426 56 Västra Frölunda

Vi erbjuder behandling, rådgivning och konsultation för ungdomarna och deras anhöriga.

Faranack Ahmadi

Föreståndare
073 771 13 74